Delivery

ทางร้านมีบริการจัดส่งใน 3 รูปแบบ

  1. SELF PICK-UP ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตัวเองได้ที่ร้านสาขาปากคลองตลาด
  2. DELIVERY COMPANY ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ Grab, Lalamove (Line Man), Deliveree และอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ให้บริการเหล่านั้น
  3. WELL-TRAINED SENDER ทางร้านมีบริการจัดส่งด้วยมอเตอร์ไซต์และรถยนตร์โดยพนักงานที่ทางร้านจัดหามา ลูกค้าสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ และคิดค่าบริการตามระยะทาง

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินลูกค้า ตามกรณีด้านล่างนะคะ

  • จัดส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งจากทางลูกค้า
  • ผู้รับปฎิเสธที่จะรับสินค้า
  • ไม่สามารถติดต่อผู้รับ หรือไม่สามารถระบุตัวผู้รับแทนได้
  • ไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันการส่งได้