Remark

โทนสีของดอกไม้แต่ละช่วงเวลาที่สั่งอาจจะไม่ครบ ทางร้านจึงขออนุญาตปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มี  และยังคงความสวยงามและเหมือนแบบมากที่สุด

จำนวน ขนาด และชนิดดอกไม้มีการผันแปรตามฤดูกาล ทางร้านสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้คุณภาพของสินค้าโดยรวมเสียไป